Management

Vitaly A. SLIZEN
Vitaly A. SLIZEN
Director-General
Pavel V. POZDNYAKOV
Pavel V. POZDNYAKOV
Deputy Director-General
Alexandr V. ILYIN
Alexandr V. ILYIN

Chief Technical Officer